Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen Corinne van Ravels, therapeut van Eyeco, praktijk voor hypnotherapie, traumatherapie en coaching, en de cliënt /de cliënten. 

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving

De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG 2018) en de Beroepscode van de Beroepsvereniging. Op basis daarvan zijn de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de disclaimer vastgesteld. 

 

Privacy-gegevensbescherming

 • Zodra de client een intake afspreekt bij EYECO vraagt de therapeut de volgende gegevens aan de client: naam, adres, geboortedatum. Deze gegevens komen in uw dossier en op de factuur te staan. 
 • Voor een gemakkelijke communicatie werkt EYECO met email en whatsapp. De therapeut vraagt daarom ook het mailadres en het mobiele nummer van de client. 
 • EYECO werkt niet met voicemail, berichten, en andere communicatiemiddelen. 

 

Het behandeltraject bij EYECO bestaat uit een aantal stappen

 • Het eerste contact vanuit de client met de therapeut via mail, whatsapp, of een telefoontje met een verzoek voor nadere informatie of een intakeafspraak. 
 • De therapeut belt maximaal 20 minuten met de client voor een 1e kennismaking.
 • De intake
 • 1 of meer behandelsessies.
 •  De afrondende sessie.

 

Het telefonische kennismakingsgesprek

Dit gesprek duurt maximaal 20 minuten en is bedoeld om vragen van de client te beantwoorden over een mogelijke behandeling. In dit telefoongesprek kan de therapeut ook vragen om extra informatie met betrekking tot eerdere behandelingen, medicatie, gebruik van middelen of andere contra-indicaties. Als het niet mogelijk is om de client te behandelen, dan zal de therapeut trachten door te verwijzen naar een andere therapeut of andere instantie.  

Dit gesprek is kosteloos.

 

De intake

De intake is een kennismaking en een sessie inéén. De intake duurt 1 ¼ uur. 

Tijdens de intake tasten de client en de therapeut af of zij met elkaar willen werken.  De therapeut bepaalt ook of de therapie van Eyeco past bij de hulpvraag van de client.  Zonodig wijst de therapeut door naar een andere therapeut of andere instantie. 

De intake is ook deels een therapeutische sessie, zodat de client kan ervaren of de werkwijze aansluit bij zijn wensen. 

Aan het einde van de intake stellen de therapeut en de client gezamenlijk de hulpvraag en het behandelplan op.  Deze informatie wordt in de behandelovereenkomst per mail naar de client toegestuurd. 

De intake kost  € 90,-  voor 1 ¼ uur.

 

De behandelsessies

Een sessie duurt 1 ¼ uur. 

De sessies bij EYECO zijn gericht op verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.  De grondslag voor de behandeling zijn de hulpvraag, de beoogde doelen en het behandelplan. 

Eyeco gebruikt in hoofdzaak hypnotherapeutische interventies – inclusief gesprekken en ontspanning – aangevuld met interventies uit andere therapeutische disciplines, zoals bijvoorbeeld een familieopstelling, een creatieve oefening met klei, of werken met een houten lemniscaat plaat.  Deze interventies worden in onderling overleg ingezet. 

Aan het einde van de sessie krijgt de client ‘huiswerk’, waar de client op vrijwillige basis mee aan de slag kan gaan.  

Een sessie kost € 135,- voor 1 ¼ uur. 

De client kan ook een pakket van 6 sessies kopen voor € 695,-  (6 x 1 ¼ uur).

 

De afrondende sessie

Na een intensief samenwerkingstraject waar de client en de therapeut elkaar zo goed hebben leren kennen is het waardevol om in een laatste sessie terug te kijken en te reflecteren op het proces. In de ogen van de therapeut is ook het (leren)afscheid nemen belangrijk. De lijntjes losmaken en op eigen benen verder.

Hoe mooi ook, toch vindt zo’n laatste afrondende sessie niet altijd plaats. 

In ieder geval heeft de client tot een jaar na de laatste sessie nog de mogelijkheid om via app of mail nog terug te komen op het thema van de behandeling. Soms is het fijn om nog even te overleggen. 

 

De behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst start op het moment dat de therapeut en de client de intake op een dag en tijd hebben afgesproken.

Het aangaan van een behandelingsovereenkomst betekent dat de therapeut en de client voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – client een therapeutische relatie aan. 

 

De inhoud van de behandelovereenkomst wordt tijdens de intake samen met de client gemaakt. Dan worden de hulpvraag, de beoogde doelen en het behandelplan besproken. 

De client krijgt na de intake de behandelovereenkomst mét de hulpvraag, de beoogde doelen en het behandelplan toegestuurd per mail. De client neemt de volgende sessie de ondertekende behandelovereenkomst mee of ondertekent digitaal. 

 

Tijdens de behandelsessies wordt gewerkt op basis van de hulpvraag, de doelen en het behandelplan. Door voortschrijdend inzicht kan het behandelplan worden aangevuld, gewijzigd of verdiept. 

 

Beeindiging behandelovereenkomst 

Er zijn diverse redenen waardoor de behandelovereenkomst eindigt:

 • De therapeut en de cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er na de intake geen sessie volgt.
 • De therapeut en de cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer volgen.
 • De client geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, dat hij geen sessies meer wil afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; 
 • De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competenties van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties voor de therapie zoals bijvoorbeeld gebruik van middelen. 
 • Bij niet ondertekening van de behandelovereenkomst binnen 1 maand na toezending per mail, wordt de verdere behandeling gestaakt en eindigt de behandelingsovereenkomst automatisch na die maand.
 • De behandelingsovereenkomst eindigt automatisch indien er, binnen 4 maanden na de laatste sessie, geen nieuwe sessie plaatsvindt. De overeenkomst blijft wel bestaan als uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen de therapeut en de client. 

 

Tarieven

 • Het kennismakingstelefoongesprek (maximaal 20 minuten) is gratis.
 • De kosten van de intake zijn  € 90,-  . De intake duurt 1 ¼ uur.
 • Sessies kosten € 135,- en duren 1 ¼ uur.
 • De intake en een losse sessie dienen binnen 7 dagen betaald te worden na ontvangst van de factuur per mail.
 • Een pakket (6 sessies) kost € 695,-  (Dat is € 115,- goedkoper dan 6 losse sessies van € 135,- )
 • Een pakket is 1 jaar geldig. De sessies vinden dus plaats binnen een jaar,  vanaf de 1e sessie van het pakket. 
 • Het sessiepakket wordt vóór of binnen 7 dagen na de 1e sessie van het pakket betaald. De factuur wordt per mail toegestuurd.
 • Bij wanbetaling zullen de geplande sessies worden opgeschort en zullen geen nieuwe sessies worden ingepland. 
 • Bij voortdurende wanbetaling wordt op kosten van de client een deurwaarder ingeschakeld.  Eyeco gaat ervanuit dat een dergelijke maatregel niet genomen hoeft te worden.  Overleg tussen client en de therapeut bij betalingsmoeilijkheden is altijd mogelijk. 

 

Annulering van de afspraak

Indien u verhinderd bent, laat u dit graag zo snel mogelijk weten. Afspraken dienen in ieder geval uiterlijk 2 werkdagen voor de sessie afgezegd te worden. Dan kan een ander nog uw plaats innemen. Bij afzegging binnen 2 dagen is EYECO gerechtigd het consult in rekening te brengen.  Dit geldt ook als de afspraak niet kan doorgaan door overmacht zoals bijvoorbeeld autopech.  

Als u door omstandigheden niet naar de praktijk kan komen dan is een sessie via Zoom ook mogelijk.

 

Vergoeding van de therapie door de maatschappij 

Of de verzekering een deel van de behandeling vergoedt hangt af van de verzekering van de client. Traumatherapie/ hypnotherapie wordt alleen vergoedt vanuit een aanvullend pakket. 

De client informeert zelf naar de vergoedingsmogelijkheden van de therapie.  

De client stuurt zelf de factuur naar de verzekering. 

 

Samenwerking tussen de therapeut en de client

Praktijk Eyeco zal naar beste vermogen de client helpen met zijn hulpvraag en met het bereiken van de gestelde doelen. De therapeut verplicht zich tot deze inspanning tijdens de sessies, maar ook in de perioden tussen de sessies. De client mag de therapeut daarom tussentijds appen of mailen voor vragen die betrekking hebben op het thema dat behandeld wordt, als die vragen niet kunnen wachten tot de volgende sessie. De therapeut beantwoordt deze vragen binnen redelijke tijd, meestal binnen 24 uur. 

Echter praktijk Eyeco is een eenmanspraktijk, en is daarom niet 24 uur per dag geopend. Clienten met problematiek die 24 uurs aandacht behoeft, worden niet in behandeling genomen, of op zo kort mogelijk termijn overgedragen aan andere instanties, ook als de client daar bezwaar tegen maakt. Praktijk Eyeco is voor dergelijke intensieve zorg niet geschikt.  

Eyeco ziet de therapiebehandeling als een gezamenlijke reis waarin de therapeut en de client zich inspannen voor een zo gezond mogelijk leven.  U als cliënt bent en blijft daarom zelf verantwoordelijk wat betreft de uitwerking en het resultaat van de therapie. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden met of voortkomen uit de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en de keuzes en beslissingen die de cliënt zelf neemt.

De cliënt zal de therapeut de inlichtingen verstrekken en de medewerking geven die redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst noodzakelijk zijn. Belangrijk is bijvoorbeeld om het medicijngebruik aan te geven, en eventuele wijzigingen in het gebruik te vertellen aan de therapeut.  Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, terwijl die informatie wel aanwezig is in het medisch dossier bij een huisarts en/of specialist, of ambulant begeleider, zijn voor verantwoording en rekening van de client. Ook over het gebruik van middelen en/of veranderende leefomstandigheden die het dagelijks welzijn beinvloeden dient de client te openheid te geven. 

Een eventuele wijziging van het medicijngebruik wordt door de betrokken arts begeleid, en nimmer door de therapeut. De therapeut is daarvoor niet opgeleid en zal daarom altijd verwijzen naar de arts die de medicatie heeft voorgeschreven. 

 

 

 

Bedrijfsgegevens

Mevrouw mr. C.A.M. van Ravels, hypnotherapeut en traumatherapeut

Praktijk Eyeco 

Esplanade de Meer 68

1098 WN Amsterdam

KvK nummer: 34244979

BTW nummer:167608381

 

Lidmaatschap

Als therapeut is Corinne van Ravels lid van de beroepsvereniging NVPA, en de Vereniging Tekentaal. Daarnaast is zij lid van de RBCZ en de SCAG.

 

 VTT- logo. 

 

Klachten

De client mag ervan uitgaan, dat de werkzaamheden binnen Eyeco naar behoren worden uitgevoerd. Mocht de client toch klachten over de behandeling of over de manier van werken hebben, dan is het goed dat kenbaar te maken zodat de therapeut en client gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.  

Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de client zijn klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de beroepsvereniging NVPA. (nvpa.org/voor-clienten). Voor de NVPA voert de SCAG (www.scag.nl) de klachten- en geschillenregeling uit. 

De client kan zich daarna nog wenden tot het tuchtcollege van de stichting tuchtrecht complementaire zorg TCZ (www.tcz.nu). 

Eyeco zal ten alle tijden zich inspannen om de behandeling naar tevredenheid te laten verlopen. 

 

Akkoord gaan met de behandelovereenkomst, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. 

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn u toegestuurd tezamen met de bevestiging van de intake afspraak. Bij de ondertekening van de behandelovereenkomst wordt u gevraagd ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring. 

 

 

Opgesteld: Amsterdam 10 april 2023

 

 

Corinne van Ravels